Straatnamen

Wat betekenen ze

Straatnamen Lemmerweg West

De straatnamen in deze wijk hebben betrekking op twee onderwerpen. Het oudste deel kreeg in 1958 straatnamen van polders, sluizen en dorpen uit de omgeving van Sneek. Het tweede deel kreeg in 1962 namen met termen uit de kaatssport.

Een hem is een binnenpolder die natuurlijk afwaterde en werd omringd door dijken die bij storm opwaaiend boezemwater moeten keren of – wanneer er een zeedijk doorbrak – binnendringend zeewater.

In de Middeleeuwen zijn rond het stedelijk domein van Sneek verschillende hemmen aangelegd. Ze werden aangedijkt tegen de zuidelijke waterkering van de voormalige Middelzee. De stad Sneek ligt in een laag en waterrijk gebied en men moest maatregelen nemen om zich te beveiligen tegen hoge waterstanden. Daarom had de stad veel contact met de bestuurders van de hemmen in haar omgeving en de namen van die hemmen duiken dan ook regelmatig op in de geschiedenis van Sneek.

Toen de straten in het eerste deel van Lemmerweg-West in 1958 van namen moesten worden voorzien, besloot het gemeentebestuur de herinnering aan de hemmen levend te houden door ze te vernoemen.

Voor een uitbreiding van de wijk Lemmerweg-West koos de gemeenteraad voor straatnamen die de herinnering aan het Kaatsland levend houden.

Straatnaam en zijn betekenis

 • Arkumerhemstraat: Genoemd naar de Arkumerhem, die op zijn beurt is genoemd naar het dorp Arkum.
 • Boetsstraat: Kaatsterm: boets is een manier van opslaan.
 • Bovenslag: Kaatsterm: een slag over de rechtstreekse uitlijn, dus niet over de zijwaartse lijnen.
 • Eesterzijlstraat: De Eesterzijl was een keersluisje in de Scherhemsterdijk bij Bons (ten westen van Sneek). Het is niet lang na 1500 vervallen.
 • Folsgaarsterhemstraat: Genoemd naar de Folsgaarsterhem, die weer is genoemd naar het dorp Folsgare.
 • Hommertsstraat: Genoemd naar het dorp Hommerts.
 • Jutrijpstraat: Genoemd naar het dorp Jutrijp.
 • Kaatsland: De naam Kaatsland is al oud. In zijn historische kroniek van Sneek (1772) schrijft Eelco Napjus al dat buiten het Hoogend ‘is gelegen het zogenaamde Kaatsland, het welke aan het Old Burger Weeshuis in Eigendom toebehoort: maar aan de jeugd toegelaten wordt, om daar te oefenen in het kaatsen’.
 • Katzijlstraat: Katzijl was de naam van de oude keersluis in de Scherwolderhemdijk bij Westhem. De sluis is vlak voor 1900 vervallen.
 • Lemmerweg: Straatweg in de richting van Lemmer.
 • Marnezijlstraat: De Marnezijl was de keersluis in de Marnedijk bij de vaart die van Bolsward via het Bolswarder Gat naar Makkum loopt. Deze zijl wordt voor het eerst genoemd in 1403 en heeft dienst gedaan tot 1881.
 • Morrahemstraat: Genoemd naar de hem die de naam kreeg van het dorp Morra.
 • Nijlanderhemstraat: Genoemd naar de hem die de naam kreeg van het dorp Nijland.
 • Oosthemstraat: Genoemd naar het dorp Oosthem.
 • Partuurstraat: Kaatsterm: een partuur is een team.
 • Het Perk: Kaatsterm: een perk is het kaatsveld.
 • Piekezijlstraat: De Piekezijl is een vervallen waterkering. De naam heeft te maken met het Piekemeer, een meertje in de gemeente Wymbritseradiel.
 • Potterzijlstraat: De Potterzijlstraat is genoemd naar de Potterzijl, die op zijn beurt waarschijnlijk is genoemt naar een familie. De Potterzijl lag in de binnenstad van Sneek.
 • Pripperstraat: Kaatsterm: een pripper is een laag opgeslagen bal.
 • Rijperahemstraat: Genoemd naar een hem.
 • Scherhemstraat: Genoemd naar een hem.
 • Scherwolderhemstraat: Genoemd naar een hem.
 • Voorlijn: Kaatsterm: de voorste lijn van het kaatsveld.
 • Westhemstraat: Genoemd naar het dorp Westhem.
 • IJlsterkade: De kade die richting IJlst voert.

Reacties zijn gesloten.